SUOMI ELÄÄ YRITYKSISTÄ!

PK-sektori työllistää ja luo kasvua Suomessa.

Yrityksiä on monen kokoisia. Pääosa yrityksistä on mikroyrityksiä (1-9). näitä on 93,2% yrityksistä (264519kpl) Nämä yritykset työllistävät 327637henkilöä (23,3%). Liikevaihtoa kertyy 70 miljardia (17,1%). Kasvu- ja työllistämispotentiaali on suurinta juuri tässä ryhmässä.

Seuraavaksi tulevat pienet yritykset (10-49). Niiden osuus on 5,6% (15725kpl) ja ne työllistävät 312979 henkilöä (22,3%). Liikevaihtoa syntyy 79miljardia (19,3%). Nämä yritykset ovat jo lähteneet kasvuun ja niiden kasvua tulee tukea.

Keskisuuret yritykset (50-250) ovat jo hyvässä vauhdissa ja työllistävät merkittävän määrän suomalaisia (278438hlö 19,8%). Liikevaihto on 91miljardia (22,3%).

Nämä ovat se osa yrityksiä, joissa tapahtuu kasvua ja jossa työllistyminen kasvaa. Työllisyyden nettokehitys on ollut 01-16 mikroyrityksissä +24047, pienissä +56415 ja keskisuurissa +38843. Samaan aikaan suuryritysten työntekijämäärä on laskenut -42215henkilöllä.

PK-yritysten kehitystä pitää tukea lainsäädännöllä, verohelpotuksilla ja TKI-rahoituksella.

Lähteet
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajyystilastot2019.pdf
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_yrittaja_hyva_tyonantaja_tiivistelma_2018.pdf


Suomi ja Lappi elävät vientiteollisuudesta

Koko vientiteollisuuden liikevaihdon lasketaan olevan Suomessa 132mrd€ ja henkilöstön määrä 458000. Vientiteollisuuden parissa työskentelee Suomessa lukuisissa erikokoisissa yrityksissä, suoraan ja välillisesti n. 1,1miljoonaa eli 43% kaikista työpaikoista. Vientiteollisuus tuo Suomeen 28 miljardin € verokertymän ja se luo Suomeen myös 90 miljardin € arvonlisän.

Lapin osuus vientiteollisuuden liikevaihdosta on n. 5,8 miljardia€. Suurien tehtaiden lisäksi työtä tekevät lukuisat PK-sektorin yritykset kautta Lapin maan. Teollisuuden osuus tavaraviennistä on Lapissa noin 95%. Alueen koko elinkeinoelämän Tutkimus&Kehitys-investoinneista 52% tulee vientiteollisuudesta. Alalla on suoraan 12000 työpaikkaa. Välillinen työllisyysvaikutusarvio on vähintään 28000 työpaikkaa, eli 36% Lapin kaikista työllisistä. (KPMG – Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa (11/2018) sis vientiteollisuuden suoran, välillisen ja yksityisen kulutuksen kautta syntyvän vaikutuksen.)

Lapin vientiteollisuuden saavutettavuus päämarkkinoilta tulee olla turvattu. Tässä ovat olennaisena osana Tornion ja Ajoksen väylien syventäminen ja toisaalta tieverkon kunto sekä rautatieyhteys Tornion kautta ulkomaailmaan. Merkittävä osa yrityksistä ja liikevahdosta tulee Meri-Lapista.

Suomen BKT on kasvanut viimeiset 4 vuottaa. Olemme kuitenkin Euroalueen kehityksestä 8% ja viennin arvossa 40% jäljessä. Suotuisan kehityksen tulisi siis jatkua vielä pitkään, että saamme kurottua umpeen eron verrattuna kilpailijamaihin. Ulkomaisten investointien määrän lasku on saatu pysäytettyä viimeisen 4 vuoden aikana. Tuotannolliset ja T&K investoinnit ovat olleet 7 miljardin € tasolla, mutta laskennalliset pääomanpoistot ovat 8 miljardia€. (tilastokeskus – kansantalouden tilinpito)

Suomi tarvitsee lisää kotimaisia ja ulkomaisia investointeja. Kasvun mahdollistamiseksi tulee Suomen työmarkkinat saada joustavammiksi ja vakaiksi. Sijoittamisen ja omistamisen esteitä tulee vähentää. Verot ja yrityksiä säätelevät lait tulee olla kannustavia ja ennakoitavissa, eikä merkittäviä heikennyksiä tule tehdä tulevallakaan eduskuntakaudella.

Yksi merkittävimmistä kasvua rajoittavia tekijöitä on osaavan työvoiman puute. Lähes 25% teollisuuden ja yli 30% koko elinkeinoelämän yrityksistä kertoo syyksi osaavan työvoiman puutteen.
(EK suhdannebarometri.)

Työvuomapula koskettaa myös Lapin yrityksiä useilla eri aloilla. Tähän ehdotan ratkaisuksi aikuispuolen muunto- ja jatkokoulutuksen helpottamista, kasvattamista ja kehittämistä. Näin saataisiin työttömät ja työpaikkat kohtaamaan toisensa. Toisena tulee oppisopimusjärjetelmän kehittäminen ja kolmantena työperäisen maahanmuuton lisääminen.

Riitävän ja kohtuuhintaisen sähkön saanti on myös tulevaisuudessa yksi teollisuuden menestyksen merkittävimmistä kulmakivistä. Tämän asian keskiössä on ydinvoima.